The Israeli Palm Center | Since 1976

En
  • א-ה: 7:30 - 13:30 ו: 9:00-12:00
  • einspruch@bezeqint.net
  • 050-5418-097
  • 050-5254-249
  • בניה 14-18
  • המרכז הישראלי לדקלים

דקלי מניפה

דקלי מניפה מאופיינים בעלים עגולים או עלים הנראים ככף יד פתוחה. הם מחורצים בצורה עמוקה או לחילופין רדודה בקצוות. קיימים שני סוגי עלים דמויי מניפה: בסוג הראשון הטרף מתחיל מקצה הפטוטרת, בסוג השני הפטוטרת ממשיכה עד לטרף עצמו. בדקלי המניפה גבעולי הפרחים צומחים מן הגזע. סוגים של דקל מניפה- לויסטוניה סינית, לויסטוניה אוסטרלית, ושינגטוניה, ביסמרקיה, שמרופס.