The Israeli Palm Center | Since 1976

En
  • א-ה: 7:30 - 13:30 ו: 9:00-12:00
  • einspruch@bezeqint.net
  • 050-5418-097
  • 050-5254-249
  • בניה 14-18
  • המרכז הישראלי לדקלים

דקלים מנוצים

דקלים הדומים במראם לנוצה, העלים בנויים מעלעלים המסודרים לאורך הפטוטרת, ישנם מספר סוגים של דקלים מנוצים כך שבכל דקל קיים סידור אחר של העלעלים. הם יכולים להיות צרים או רחבים, מחודדים בקצה, מסודרים באופן שווה על הפטוטרת או כקבוצות. התפרחת בדקלים מנוצים צומחת בין העלים.
תחת משפחת הדקלים המנוצים קיימים בין היתר הזנים הבאים: דקל זנב שועל, דקל קוקוס, דקל משולש, דקל זנב הדג, דקל הטבעות, דקל בוטיה דרומית, אריקה, קנרי, רוביליני.