The Israeli Palm Center | Since 1976

En
  • א-ה: 7:30 - 13:30 ו: 9:00-12:00
  • einspruch@bezeqint.net
  • 050-5418-097
  • 050-5254-249
  • בניה 14-18
  • המרכז הישראלי לדקלים

מדריך נטיעת דקלים

נטיעת דקלים הינה מורכבת ונדרש לשם כך ידע ומיכשור אשר יבטיחו כי הדקל אשר ינטע יצליח להסתגל לסביבתו החדשה ללא כל חשש. הנטיעה מחולקת לשלושה שלבים, השלב הראשון הוא שלב העקירה, בשלב זה יש צורך לקשור את הדקל כך שהענף המרכזי יהיה מוגן מכל מכה, בכדי לעשות זאת יש לגזום את כל הענפים ולהשאיר אך ורק את קנה הענף, את הקנים אשר נשארים יש לקשור למקשה אחת, כאשר הלולב האמצעי יהיה נמוך ולא יפגע בהובלה. לפני העקירה יש לסמן את השטח שיש לחפור סביבו ולקחת בחשבון כי שטח בית השורשים יכול להגיע לעד כ-2 מטרים ותלוי בגילו, גודלו וסוגו של הדקל, החפירה סביב הדקל חייבת להתבצע על ידי GCB , יש לחפור לעומק של כ – 2.5 מטרים ורוחב דומה.

בכדי לעקור את הדקל יש להיעזר במנוף ולהורידו באיטיות כך שישכב במאוזן על הקרקע, שלב העקירה בנטיעת דקל הינו שלב קריטי שכן כל פעולה אשר נעשית בצורה שאינה מקצועית עלולה לגרום לנזק שיביא לכישלון בשלב הנטיעה.

שלב ההובלה ושלב הנטיעה

יש לדאוג לכך שהדקל יועבר במשאית אשר תספיק להכיל את כל גודלו ושלא יפגע בדרך, כאמור יש לקשרו באופן מקצועי בכדי למנוע פגיעה בשורשים או בענף המרכזי. השלב השלישי והאחרון בנטיעת דקל הינו שלב הנטיעה, בשלב זה יש לסמן את השטח עליו ינטע הדקל ולחפור שוב בעזרת GCB לעומק של כ – 2.5 מטרים ולרוחב של 2.5 מטרים. טרם מכניסים את הדקל אל הבור אשר נחפר לשתילתו, יש לפזר בקרקעית הבור חול מתוק אשר מועשר בזרז ובזבל אורגני במינון המקובל לאותו סוג דקל וסוג האדמה.

לאחר פיזור החול והזבל האורגני יש למלא כמחצית מהבור במים ולהניח את הדקל במרכז הבור, בעזרת מנוף מותאם. ההורדה של הדקל אל תוך הבור צריכה להיעשות בזהירות ואיטיות המירבית. לאחר שמכניסים את הדקל אל הבור יש לכסותו בעפר בצורה שווה מכל כיוון ולהביא לכך שתהיה ערימת חול בגובה של כחצי מטר סביב גזעו. לאחר שלושה שבועות ניתן להוריד את הקשירה ולתת לדקל לצמוח בטבעיות במקומו החדש.